Lunární uzly a příběhy všech našich životů

Lunární uzly a jejich symbolika jsou astrologicky stejně citlivé a hluboké téma, jako samy prvky, ze kterých jsou odvozeny. Jedná se o křížení dráhy Slunce – ekliptiky a dráhy Luny (geocentrický pohled). Místo v zodiaku, kolem kterého dochází – vždy jednou za půl roku – ke vznikům zatmění. Astrologicky pak tvoří osu dvou protilehlých bodů, které se zvěrokruhem pohybují zpětným pohybem (oproti ostatním prvkům).

Od třicátých let dvacátého století tuto osu můžete potkávat v astrologické literatuře hojně spojovánu s pojmy „karma“, „osud“ a často i „reinkarnace“ a „minulé životy“. V období módních vln „New Age“ se pak toto pojetí nejen stalo velmi rozšířeným, ale především docházelo k dalším obsahovým posunům tak, jak západní svět přebíral, významově měnil a často i úplně reinterpretoval původní východní termíny a koncepty s nimi spojené.

Proto dnes celá atrakce stojí a padá s prvním výchozím vyjasněním: jaký význam a obsah dává těmto pojmům konkrétní člověk, který se vám právě snaží jimi něco popsat. Upřímně řečeno, je v tom hodně velká pestrost a tedy i potenciální chyták, pokud buď budeme nekriticky přijímat cokoli jen proto, že „je to karmické“, nebo se nám naopak stane, že mineme něčí hlubší a vlastně zajímavé sdělení jen proto, že si dotyčného fofrem onálepkujete pouťovou ezoterikou. Přimlouvám se tedy vnímat pozorně obsahy konkrétních sdělení a „neztrácet se v překladu“.

Chris Brennan uvádí, že první u koho zaznamenal spojení lunárních uzlů s tématem minulých životů (potažmo karmičnosti) je Dane Rudhyar a to konkrétně v knize Astrologie osobnosti, z roku 1936. Následuje rozvíjení a přebírání tohoto spojení dalšími autory a kulminuje v období vydání „Karmické astrologie“ Martina Schulmana v roce 1975.

Snadno se dělá to, co jsme jako reinkarnující se individuální duše nebo jako poslední článek dlouhého řetězu dědičného předávání již dříve dělali. Představuje to proto věci dosažené v minulosti. Naznačuje tedy, že se v minulosti vytvořil přiměřený či účinný prostředek, že jsme schopnost či tendenci zdědili při narození a o její získání nebudeme muset vědomě bojovat.

Musí být jasné, že takový zděděný dar nebo pud není zlý a tudíž jižní uzel v horoskopu nemusí mít sám o sobě zlý nebo destruktivní význam. Nazýval se bodem „sebezničení“, protože jsme velmi často následovali cestu po linii nejmenšího odporu, což znamená držet se věcí již známých, výkonu, kde se můžeme ukázat nejvýhodněji. Tím odmítáme pokrok, postup dopředu k novým úspěchům. Stáváme se otroky svého velkého přirozeného nadání.“

/ Dane Rudhyar – Astrologie osobnosti, Trigon 2022, str. 232, překlad: Jindřich Veselý /

Ale pozor… pokud toto propojení u starších autorů nenacházíme („spojení lunárních uzlů s tématem minulých životů – potažmo karmičnosti“), neznamená to, že obsahy, které se jimi dnes snažíme uchopit my, starověk neznal.
Když například Valens varuje před tvrdými aspekty na uzly, sleduje totéž (v případě kvadratury), co současný astrolog vyjádří například termínem „konjunkce se čtvrtým, či desátým karmickým domem“. Oba pak pochopitelně tento postup uplatní odlišně – v kontextu své kultury a doby. A také v míře svého vhledu. K tomu se ale ještě dostaneme dále v popisu konkrétních technik.

Přímý odkaz na výlučnou karmickou funkci uzlů není údajně ani ve starší astrologii indické, kde je samotná karmičnost základním podkresem a východiskem spíše celého horoskopu narození – nejen jednoho, či pár prvků. Navíc v rámci různých indických duchovních proudů a škol je se samotným pojmem „karma“ opět zacházeno ve větší škále významů. Pokud se tedy občas setkáte s tvrzením v tom smyslu, že „novodobí pomýlení zápaďáci blouzní“, zatímco „stará Indie ví“, jde o zkreslující myšlenkovou zkratku. Skutečnost je samozřejmě daleko složitější.

Jak se tedy v celé tématice uzlů použitelně zorientovat?

Jak už jsem zmiňoval: Počátek k hlubšímu doteku je už v samotných stavebních kamenech, či chcete-li, písmenech astrologické abecedy. A to rovnou v těch nejprominentnějších!

První čemu se vyplatí věnovat pozornost jsou totiž obě „světla“ – Slunce a Luna, a jejich významy. Je to téma pro dlouhé studium a praxi, které zve k celoživotnímu zrání…„Luna je obecným symbolem těla, v kontrapunktu ke Slunci, které je obecným symbolem mysli. Luna sama o sobě signuje způsoby, jak dojmy z raného dětství vtiskly vzorce našemu tělu a našim instinktům, jak vytvořily emocionální reakce na život – všechny naše prekognitivní schopnosti. Když reagujeme na základě svých instinktů a pocitů, když jednáme bez přemýšlení, lze toto chování často vysledovat zpět k zážitkům raného dětství, když jsme byli pod vlivem své matky.

Luna vyjadřuje to, co nám dává pocit vyživovaní a bezpečí, i jak sami pečujeme o druhé a jak se vyrovnáváme s emočním stresem ve svém životě. Stejně jako přílivy oceánu jsou regulovány lunárními fázemi, tak i přílivy a odlivy v našich tělech – přílivy a odlivy našich nálad, jsou doménou Luny.

Zatímco Luna symbolizuje všechny tyto vlastnosti, při hodnocení její role z hlediska životního účelu ji musíme vidět jako odkaz k tomu, jakým způsobem vnáší jedinec svoji vizi, životní záměr – zobrazený Sluncem – do fyzického světa tím, že ho uzemňuje v každodenních činnostech života.“

/ Demetra George /


Jedná se o velký celek souvislostí, i odvozovaných technik – které ve všech případech odkazují k samým zdrojům života. K esenciálním tématům, jakými v antické astrologii byla například celková vitalita jedince (odvozeně též pravděpodobná délka života – „počet let“), nebo dodnes plně nerozklíčovaný, možná záměrně jen naznačený (a dobře tak) pojem „Pán nativity“ (Oikodespotés a návazně též Kyrios).

Pohyby obou světel a jejich souběhy stojí také v základech kalendářů mnoha kultur, stejně jako v základech celého návazného souboru technik spojených s denním a nočním zrozením.

Pokud chvíli vnímáním zůstanete s výše zmiňovaným, dostane pak základní charakteristika uzlů daleko hlubší rámec…

Křížení dráhy Slunce – ekliptiky a dráhy Luny. Místo v zodiaku, kolem kterého dochází každoročně ke vznikům zatmění. To je, na co se díváte, když ve svých horoskopech vidíte zakreslenu značku vzestupného a sestupného lunárního uzlu. Dračí hlava a dračí ocas starověkých mytologií.

Když jsme dospěli až sem, zkusme se tedy s uzly začít postupně sami blíže seznamovat

Nejobecnější esence jejich symboliky je obraz určitého celkového životního směřování. Tedy „odkud a kam“, někdy vyjádřený jako „kapitoly které teprve budeme psát“ – severní, vzestupný lunární uzel a „kapitoly napsané“ – jižní, sestupný lunární uzel. V dynamičtějším pojetí pak opakované cyklické přepisování – aktualizace – životního příběhu (tak, jak uzly zpětně procházejí celým zvěrokruhem, ve svých cca.18,5 letých cyklech).

Důležitým klíčem je při tom naše „celková prožitá zkušenost“, na úrovni „solárně/lunární“ – to , co nás zasahuje hlouběji, než „jen“ do povrchově formulované osobnosti (např. Rudhyar ve zmiňované knize mluví o „osobnosti“ jako o „procesu“, v jedné pasáži dokonce „čemsi na způsob lešení“ pro řekněme hlubší jádro bytosti).

Tedy zkušenosti propisující se pod povrch identity, kterou zrovna pro svět – a často i sami před sebou – nosíme. Tam někde se objevují obrazy jako „duše si sem na svět přišla pro to a to“, „duše si vzpomíná že…“ A to je cosi…, co by se případně i nějakou formou mohlo předávat, navazovat napříč individuálními zrody – pokud s touto optikou chceme pracovat – a tudy někudy se do toho postupně dostávají obrazy a symboly „převtělování“. Nějaké formy návaznosti a propojení toku Života.

(Pokud bychom ale měli o „převtělování“ příliš doslovnou, až mechanickou, představu, upozorňuji zde na jeden Dalajlámův „koan“ o tom, že nade vší pochybnost sám sebe vnímá jako inkarnaci svého předchůdce – zvláště když dělá praxe své duchovní linie – ale nemyslí si, že by byl stejnou osobou. Poezie je v tom, že Dalajáma je pro západní mysl často přímo ikonou „převtělování“. Při bližším pohledu ale zjistíme, že právě například jeho tradice zachází s tímto tématem jinak, než bychom možná čekali. A není zdaleka jediná.

Ona se totiž optika této atrakce vyvíjí a mění s tím, za koho/co se právě momentálně považujeme. Pokud jen o kousek „přeostříme objektiv“ vnímání, vypadají najednou i obrazy „jednoduchého převtělování“ jinak. Tím ale není řečeno, že v určité fázi vývoje, pro nás nemohou být relevantním jazykem, který nám pomáhá uchopit a zpracovat naše podstatné přítomné prožitky.

Důležité pak je, co přesně takovými slovními obraty „o duši“ popisujeme a co podstatného v nás vyvolávají. Zůstat vědomím tady a teď a nejlépe i nohama na zemi. Příběhy, obrazy a symboly, které nás i v takovém rozpoložení hlouběji oslovují, pak otevírají spojení s naší současnou životní cestou. Beze vší ezoteriky. Pak se může hodit i hvězdná mapa a cykly lunárních uzlů.


Kalendář průchodu lunárních uzlů znameními tropického zodiaku od roku 2015:


Tak tedy od začátku

Jako u všech ostatních postupů, stojí i tady na počátku vždy podrobný rozbor výchozího horoskopu – i pro tento účel optimálně vlastní nativity, nebo horoskopů důvěrně blízkých lidí. V těch se dotknete i toho, co učebnicová schématizace už neobsáhne. (Emanuel Šimandl pěkně „postaru“ doporučuje věnovat rozboru jednoho horoskopu alespoň měsíc, nebo 40 dní… Je to sice v souvislosti se solární revolucí, ale význam toho doporučení je univerzální. Poctivé základy a dostatečný čas věnovaný uchopení nativity se vyplatí).

Tady pak i jedna moje přímluva: Rozšiřujte si neustále svou „abecedu základních významů“, zvlášť pokud jste zvyklí vykládat horoskopy v nějakém speciálnějším „astrologickém nářečí“ (jedno zda „tradičním“, „psychologickém“, „trasformačním“, „karmickém“, „praktickém“ atd.). Dopřejte si čas od času inspiraci od kolegů, kterých si vážíte, jejich způsob čtení má i pro vás hlavu a patu, kteří ale používají odlišné vrstvy symboliky, které by vás třeba nenapadly. I v případě, že se s některými částmi jejich práce neztotožníte, vzniká tím cenné „osvěžení“ zaběhnuté rutiny. A čím kvalitnější základní abeceda, tím lépe se vám pak bude „artikulovat“ – třeba právě i u základních signatur lunárních uzlů. Všichni občas potřebujeme „na čerstvý vzduch.“

V kontextu rozebíraného horoskopu tedy lunární uzly propojují dvě konkrétní oblasti – „odkud“ (jižní uzel) a „kam“ (severní uzel), vyjádřené znamením a domem, případně i zapojením ostatních prvků, jako planet a spol..

Tím dostáváme určitou první „statickou momentku“, ke které se, po pravdě řečeno, budeme nejspíš opakovaně v průběhu života vracet a která bude odkrývat svoje vrstvy tak, jak budou přibývat prožité zkušenosti. To je však teprve začátek.

Zde je dobré upozornit, že pomalý pohyb uzlů sám o sobě zobrazuje zkušenosti a obsahy společné většímu počtu lidí (stejnou pozici ve znameních bude mít mnoho lidí narozených v podobném časovém rozsahu). V tom smyslu se tedy jedná ukazatel kolektivnější vrstvy. Pokud chceme „své“ uzly personalizovat – je třeba uvažovat vazby na zbytek horoskopu, zejména rychle se pohybující prvky – tedy obzorové domy a k nim navázané ukazatele.

Proto je při osahávání si uzlů výhodné, vydat se dále podle toho, jak uzly prochází vašimi nativními domy. Zohlednit jistě i planety, které cestou průběžně potkávají a číst tyto tranzity vždy jako celou osu „odkud a kam“. Tím se začnou vynořovat první kontury většího příběhu.

Studium lunárních uzlů nám velice pomůže prozkoumat vlastní motivy, stejně jako motivy druhých. V konfrontaci s mnoha situacemi totiž můžeme podrobit své akce i reakce jakési zkoušce kyselinou nodálních polarit. Následovali jsme v této situaci linii nejmenšího odporu, nebo linii největší integrace? Uzly nám řeknou, kdy je největší riziko, že se sami oklameme. Možná dokonce i v horárních horoskopech můžeme být s to najít poměrně přesně, jaká je v konkrétním případě naše motivace. Avšak číst horární horoskopy takto psychologicky je skutečně vzácné umění, která dokáží plně zvládnout vždy jen nemnozí.“


/ Dane Rudhyar – Astrologie osobnosti, Trigon 2022, str.234, překlad: Jindřich Veselý /


Základní výpočet tranzitu uzlů najdete zde. Když v nastavení „transit“ vyberete položku „Lunar Node“, dostanete výpočet období, kdy uzly procházely jednotlivými domy nativity:

https://horoscopes.astro-seek.com/transit-planets-in-natal-houses-astrology-calculator


Pokud v určitém konkrétním roce najdete doteky uzlů s citlivými místy výchozího horoskopu, podívejte se na situaci podrobněji. Podívejte se na reálná zatmění, která v rámci příslušného roku nastanou. Ta často dále rozehrávají příslušná témata – ve vztahu k radixu.


Výpočet novoluní a úplňků ve zvoleném roce, promítnutých do zadaného radixu, včetně zatmění:

https://horoscopes.astro-seek.com/full-moon-transits-in-natal-chart-astrology

Výpočet všech zatmění od zvoleného data:

https://mooncalendar.astro-seek.com/solar-and-lunar-eclipses-2023


Zatmění jako taková jsou s uzly – křížením drah Slunce a Luny – přímo spojená. Mají proto svůj větší cyklus totožný s cyklem uzlů – to znamená, že se vrací do stejných míst zvěrokruhu (a tím i nativity) po 18 -19ti letech a to obvykle dokonce na stejné stupně. Vždy v několika následných opakováních. Můžete tedy výkladově propojovat i tato delší časová období, vzdálená od sebe v uvedeném intervalu. Zejména v době návratu lunárních uzlů na svou nativní pozici, stojí za prozkoumání sekvence zatmění v příslušném roce, i jeho analogie „před osmnácti lety“. Obdobně i v podrobnějším dělení: Při opozici – polovině cyklu (cca. 9 let), nebo navíc i v časech obou kvadratur, při dělení celého cyklu na čtvrtiny (cca. 4,5 roku).Toto už je sám o sobě dostatečně velký balík inspirací a zabere jistě více času, pokud se rozhodnete ho prakticky vyzkoušet.

V přehledu práce s uzly bych se ale rád zmínil ještě o jednom tématu a tím je tzv.nodální zodiak alias ekvální – „karmické“ domy. V této formální podobě ho potkáváme opět zejména v astrologii dvacátého století a jedná se v jádru o podrobnější tématizaci prvků horoskopu vůči uzlům. Jak v případě horoskopu jednotlivého, tak při použití tranzitů, nebo progresí – tedy horoskopů spojených s aktuálním děním.

Koncept nodálu pracuje s ekválním (pravidelným) rozdělením lunární dráhy na dvanáct částí. Obdobně jako rozdělením dráhy Slunce na dvanáct částí vzniká nám dobře známá mapa slunečního zvěrokruhu, uvedeným postupem dostaneme „zodiak“ lunární. Počátek má toto dělení od severního/vzestupného lunárního uzlu (tedy onoho křížení oběžných drah Slunce a Luny) a pokračuje po třiceti stupních až k 360ti.

Dostáváme tedy, k obvyklým slunečním znamením a obzorovým domům, třetí sadu dvanáctinného dělení horoskopu. Nejpřehlednější verze zobrazení pak je, pokud si přímo do klasického horoskopu s obzorovými domy, dokreslíte i toto ekvální dělení po 30ti stupních od vzestupného uzlu. Tím dostáváte zobrazení, ve kterém neztrácíte přehled o vztazích a vazbách nodálu a ostatních dvou rovin – znamení a domů obzorových (na rozdíl od zobrazení „draconic chart“ zmiňovaného níže).

Pokud sledujeme prvky na hrotech takového ekválního dělení, díváme se samozřejmě současně na dvanáctinnou aspektární řadu tedy: konjunkci, polosextil, sextil, kvadraturu, trigon, kvinkunx, opozici (a totéž zpět).
To je onen výše zmiňovaný souběh, kdy starověký astrolog varuje před nestabilním a nevyzpytatelným obdobím při konjunkci a zejména kvadratuře Luny na lunární uzly a všímá si tak stejného okamžiku, který se dnes dá popsat jako tranzit Luny přes 4/10 hrot „nodálního zodiaku“/“karmického domu“ (terminologií je více, podstata stejná. Tento popis navíc mj. odlišuje kvadraturu rozběžnou a doběžnou).


V rámci novodobé astrologie pak existuje ještě úplně speciální varianta, kdy se do takto vytvořeného „lunárního zodiaku“ přepočítají a překreslí celé horoskopy. Z vazeb základního horoskopu, i v tranzitních a dalších technikách, pak vycházejí samostatné charakteristiky, které nejsou na první pohled zřejmé v případě klasického zobrazení v zodiaku slunečním. To sice může být svého druhu „drobnohled“, ale současně také vzniká riziko odtržení pohledu od základních rovin výchozího horoskopu. Pokud bychom se do takového pojetí nodálu příliš zavrtali, neviděli bychom už „pro třísky les“. Je to natolik speciální varianta, že je lepší ji případně zkoušet, až když umíte dobře uchopit základy práce s uzly. Jinak pro vás může být víc matoucí, než přínosná a v praxi se bez ní obvykle i obejdete.

Výpočty radixu, tranzitů, solárních revolucí, synastrie, solárního oblouku, progresí a efemeridy pro Nodální zodiak „Draconic Chart Calculator“:

https://horoscopes.astro-seek.com/draconic-chart-astrology-calculator


To tedy je stručný výčet souvislostí s tématem astrologie Lunárních uzlů. Dále sem ještě patří apogeum a perigeum lunární dráhy – tedy významová nálož spojená s tzv.“černou lunou“. To je ale opět záležitost na samostatný článek.

Adam Sommer říká na závěr skvělého rozhovoru o lunárních uzlech mj.:

…pamatujte, všichni kdo posloucháte – nevěřte ničemu, co čtete nebo co tu říkáme o uzlech. Zažijte je na vlastní kůži. Pak budete vědět, o čem mluvíme.“ (Parafrázuje tak mimochodem jednu velmi známou citaci, připisovanou tradičně Buddhovi.)


To je klíč, pokud vás tato oblast astrologie zaujala. Předpokládá to už samozřejmě určitou základní zkušenost, nicméně k tématu se navrhuji přiblížit od naznačených základů, na dobře známých datech. Postupně. Svým tempem a prakticky. Pak případně přibírat složitější postupy, pokud tyto techniky „s vámi mluví“.

Sledujte pohyb uzlů vlastní nativitou, a rámujte svůj příběh touto mapou. Vnímejte. Objevujte další a další souvislosti celých horoskopů. Postupně přejděte od základní „statické“ informace k vnímání celých nodálních cyklů. Pozvolna vám pak zřetelně začne vyvstávat, o čem rovina uzlů je (pro vás konkrétně), čím vším vám může být a jaké nečekané souvislosti mohou mít příběhy, které nám v určitých oka-mžicích obrázkují třeba i jako „minulé životy“.


Obraz se rozšiřuje a mění – každým dalším cyklem přerámován tím, jak se mění naše vnímání oné prastaré otázky: „Kdo jsem já?“


A kam dál, pokud vás téma zaujalo?

Obsáhlé povídání k témtu obou světel – Slunce i Luny:
https://theastrologypodcast.com/2021/05/04/the-sun-in-astrology-meanings-and-techniques/

The Master of the Nativity – přednáška Chrise Brennana (také s podstatně soli-lunární tématikou):
https://theastrologypodcast.com/2019/05/17/the-master-of-the-nativity-finding-the-ruler-of-the-chart/

Citovaný rozhovor o Lunárních uzlech s podrobnou historií a mnoha inspiracemi:
https://theastrologypodcast.com/transcripts/ep-127-unexpected-lunar-nodes-discussion-with-adam-sommer/

Steven Forrest – Uzly mění znamení (k aktuálnímu – zpětnému – ingresu uzlů z Býka do Berana):
https://www.forrestastrology.com/blogs/astrology/lunar-nodes-aries-libra

(Videa vesměs unesou i automatický youtube překlad od češtiny)

Alexander Ruperti: Cykly proměn – Cykly Slunce a Luny